D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 1. Tekant GT, Yagmurlu A, Narasimhamurty H, Hammers Y, Harmon CM, Georgeson KE: Laparoskopi eşliğinde pediatrik kasık fıtığı onarımı: Deneysel bir modelde sonuçlar ve güvenilirliğin değerlendirilmesi. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 8-11 Eylül 2004, Bursa
 2. Vargün R, Fedakar M, Yağmurlu A: Perkütan endoskopik gastrostomi: Açık cerrahiye minimal invaziv bir alternatif. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 8-11 Eylül 2004, Bursa
 3. Fedakar M, Vargün R, Fitöz S, Yağmurlu A, Aktug T: İnvajinasyonu taklit eden gastrointestinal yabancı cisim. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 8-11 Eylül 2004, Bursa
 4. Vargün R, Bingol-Koloğlu M, Yağmurlu A, Çiftçi E, Gökçora H, İnce E, Emiroğlu M, Dindar H: Çocuklarda nekrotizan fasiyit. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 8-11 Eylül 2004, Bursa
 5. Fedakar M, Bingol-Kologlu M, Yağmurlu A, Dindar H, Gökçora İH: Apendektomi sonrası nadir bir komplikasyon: Akut inguinal ve skrotal süpürasyon. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 8-11 Eylül 2004, Bursa
 6. Özkan-Ulu H, Yağmurlu A: Fare invajinasyon modelinde antibiyotik kullanımına bağlı mezenterik lenfadenopati. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 8-11 Eylül 2004, Bursa
 7. Vargün R, Fedakar M, Göllü G, Yağmurlu A, Atasay B, Barlas M: Özofagus atrezisini taklit eden piriform sinüs perforasyonu. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 8-11 Eylül 2004, Bursa
 8. Eryıldız Z, Vargün R, Fedakar M, Bahadır B, Yağmurlu A: Fleksibl endoskopi deneyimimiz. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 8-11 Eylül 2004, Bursa
 9. Vargün R, Yağmurlu A: Kısa barsak sendromunda karaciğer hasarlanması: Intestinal kaynaklı endotoksinin yeri. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 8-11 Eylül 2004, Bursa
 10. Kuloğlu Z, Kansu A, Kalaycı AG, Yagmurlu A, Ensari A, Girgin N: Ailesel viseral miyopati: Bir olgu sunumu. VI. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi. 5-7 mayıs 2004, Ankara
 11. Yagmurlu A, Aktug T, Bingol-Kologlu M, Vargun R, Ozkan H: Tek taraflı inguinal hernili çocuklarda karşı taraftaki prosessus vajinalisin değerlendirilmesinde tanısal laparoskopi. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 8-10 Ekim 2003, Şanlıurfa
 12. Vargun R, Yagmurlu A, Bingol-Kologlu M, Aktug T, Ekim M, Dindar H: Çocuklarda ekstraperitoneal laparoskopik böbrek biyopsisi: Renal patoloji tanısında minimal invaziv bir alternatif. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 8-10 Ekim 2003, Şanlıurfa
 13. Alper B, Vargün R, Yagmurlu A, Bingol-Kologlu M, Dindar H: Byük dalaklarda laparoskopik splenektomi kontrendike mi? XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 8-10 Ekim 2003, Şanlıurfa
 14. Eryıldız Z, Vargün R, Özkan-Ulu H, Yagmurlu A, Bingol-Kologlu M, Dindar H: Laparoskopik cerrahi deneyimimiz. 7. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 8-10 Ekim 2003, Şanlıurfa
 15. Ekim M, Fitöz S, Yagmurlu A, Ensari A, Yuksel S, Acar B, Özçakar B, Kendirli T, Bingöler B, Yalçınkaya F: Kronik periton diyalizinde geç yan etki-Sclerosing Encapsulating Peritonitis. 20. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2003
 16. Özkan-Ulu H, Vargün R, Yagmurlu A, Bingöl-Koloğlu M, Dindar H: Peutz-Jeghers Sendromlu bir hastada laparoskopik invajinasyon redüksiyonu ve laparoskopi yardımlı intestinal polip eksizyonu. IV. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi, 16-18 Mayıs 2003, Kayseri
 17. Fedakar M, Vargün M, Yagmurlu A, Bingöl-Koloğlu M, Dindar H: Kuşkulu genital yapıda laparoskopik cerrahi. IV. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi, 16-18 Mayıs 2003, Kayseri
 18. Yagmurlu A, Bingöl-Koloğlu M, Vargün R, özkan H, Barlas M, Gökçora İH, Aktuğ H, Dindar H: Çocuklarda açık ve laparoskopik apendektomi deneyimlerimizin karşılaştırılması. 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15-19 Ekim 2002, Mersin
 19. Güler F, Bingöl-Koloğlu F, Küçük Ö, Aytaç S, Güven C, Hasırcı N,Yagmurlu A, Koparal H, Dindar H: Karın içi yerleşimli testiste testiküler arter ve ven bağlandıktan sonra sürekli lokal fibroblast büyüme faktörü uygulanmasının testis kanlanması üzerine etkileri. 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15-19 Ekim 2002, Mersin
 20. Bingöl-Kologlu M, Yagmurlu A, Barlas M, Çamli A, Aksu B, Dindar H, Aktug T, Gokçora IH: Hirschsprung hastaliginda transanal endorektal pull-through deneyimimiz. Transanal Endorektal Pull Through Workshopu, 4-5 Mart, 2002, Izmir
 21. Aktug T, Yagmurlu A, Aksu B, Gokçora IH: The accurate incidence of bilateral inguinal hernia in children. XIX annul Meeting of Turkish association of Pediatric Surgeons with Internal Participation. 7-11 October 2001, Belek, Antalya
 22. Yavuz G, Tacyıldız N, Ünal E, Yagmurlu A, Fitöz S, Gençgönül H, Dindar H, Cin S: Karaciğer kist hidatiği ile birliktelik gösteren Hodgkin lenfomalı bir olgu XII: Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi: 22-25 Mayıs ‚2002, İstanbul
 23. SakalliogluAE, Yagmurlu A, Deveci MS, Hasirci N, Renda N, Dindar H, Gokçora IH: Enhancement of anstomotic healing of colon with low dose local EGF. XIX annul Meeting of Turkish association of Pediatric Surgeons with Internal Participation. 7-11 October 2001, Belek, Antalya
 24. Dindar H, Yagmurlu A, Erekul S, Aras G, İbiş E, Gökçora İH: Posterior üretra yaralanmalarında insan amniyotik membranı kullanımı. XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 1-4 Ekim 2000, Antalya
 25. Sakallıoğlu AE, Ünalan K, Zan A, Gedik G, Yagmurlu A, Dindar H, Barlas M, Gökçora İH: Altıağaç bölgesi ilköğretim okullarında çocuk cerrahisi sağlık taraması. XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 1-4 Ekim 2000, Antalya
 26. Dindar H, Yagmurlu A, Sakallıoğlu AE, Deda G, Fitöz S, Gökçora İH: Çocukluk çağı ağır fekal inkontinans sağaltımında anal grasiloplasti. XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 1-4 Ekim 2000, Antalya
 27. Sakallıoğlu AE, Yağmurlu A, Günlemez A, Dindar H, Gökçora H: Anal atrezi ile geç dönemde oluşmuş jejunal atrezi birlikteliği: Ender rastlanılan bir olgunun sunumu.4. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, 10-13 Mayıs 2000, Bursa
 28. Çamlı A, Sakallıoğlu A, Yağmurlu A, Barlas M, Gökçora H, Dindar H: Anüler pankreas: Yandaş anomalilerin morbidite ve mortaliteye etkileri. 4. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, 10-13 Mayıs 2000, Bursa
 29. Güler F, Barlas M, Yağmurlu A, Sakallıoğlu AE, Denli Ö, Dindar H, Gökçora H: Miks total parenteral beslenme: 84 hastanın analizi. 4. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, 10-13 Mayıs 2000, Bursa
 30. Sakallıoğlu AE, Yağmurlu A, Aksu B, Tolasa G, Dindar H, Barlas M, Gökçora H: Çocukluk Çağı over kitlelerine yaklaşım. XI. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi. 26-29 Nisan 2000, Kuşadası
 31. Algıer L, Erkal S, Yağmurlu A, Gökçora İH: Bası yaralarının önlenmesinde risk değerlendirme skalalarının yaralılığı. First Oxford-Euroasian wound Healing Days, 19-21 November 1999, Antalya
 32. Sakallıoğlu AE, Yağmurlu A, Dindar H, Barlas M, Gökçora İH: Üreteropelvik darlıkta piyeloplasti ve nefroüreterostomi stenti kullanımının sonuçları ve değerlendirilmesi: On yıllık deneyim. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 13-15 Ekim 1999, Gaziantep
 33. Yağmurlu A, Güler F, Dindar H, Barlas M, Gökçora İH: Anorektal malformasyonlu çocuklarda rastlanan ürogenital sistem anomalileri. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 13-15 Ekim 1999, Gaziantep
 34. Dindar H, Yağmurlu A, Sakallıoğlu AE, Barlas M, Gökçora İH, Berberoğlu M: Cinsiyet karmaşasına kozmetik ve işlevsel bir çözüm: dişi yönde genitoplastiler. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 13-15 Ekim 1999, Gaziantep
 35. Dindar H, Gökçora İH, Barlas M, Sakallıoğlu AE, Yağmurlu A, Boleken ME: Bebeklik döneminde hidrometrokolpos: yakın ve uzun süreli izleme. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 13-15 Ekim 1999, Gaziantep
 36. Aksu B, Çamlı A, Gökçora İH, Dindar H, Barlas M, Yağmurlu A: İnguinal yerleşimli hamartom. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 13-15 Ekim 1999, Gaziantep
 37. Dindar H, Gökçora İH, Yağmurlu A, Barlas M, Sakallıoğlu E: Distal hipospadiyaslı olgularda mathieu ve barcat balanik “groove” teknikleri: 46 hastada karşılaştırmalı klinik çalışma. XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 26,29 Eylül 1999, Kemer,Antalya
 38. Sakallıoğlu E, Dindar H, Yağmurlu A, Barlas M, Gökçora İH: Vajen rekonstrüksiyonları: 10 yıllık deneyimimiz. XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 26,29 Eylül 1999, Kemer,Antalya
 39. Boleken ME, Yağmurlu A, Yağmurlu BD, Fitöz S, Dindar H, Barlas M, Gökçora İH: Akut apendisitte ultrasonografinin yeri: 278 hastadaki deneyimlerimiz. XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 26,29 Eylül 1999, Kemer,Antalya
 40. Atasay B, Çiftçi E, Yağmurlu A, Dindar H, Arsan S, Ertogan F: Yenidoğanın geç hemorajik hastalığına bağlı hematokolpos olgusu. IX. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 25-28 Ekim 1998
 41. Yağmurlu A, Dindar H: Perineal lipoma and penoscrotal transposition with anal agenesis: Does the mass impede the descent of the bowel? XVI. Ulusal Çocuk cerrahisi Kongresi 14-17 Ekim 1998, Antalya
 42. Yağmurlu A, Dindar H, Gürsel M, Hasırcı V: "Macrophage suicide approach" a new expectation for the prevention of stricture formation in the esophagus. XVI. Ulusal Çocuk cerrahisi Kongresi 14-17 Ekim 1998, Antalya
 43. Yağmurlu A, Dindar H: Persistent cloaca associated with spinal dysraphism: is routine magnetic resonance imaging necessary? XVI. Ulusal Çocuk cerrahisi Kongresi 14-17 Ekim 1998, Antalya
 44. Algıer L, Yağmurlu A, Gökçora H, Boleken E, Barlas M: Çocuk travmalarında skorlama, nörolojik değerlendirme ve bakım. XVI. Ulusal Çocuk cerrahisi Kongresi 14-17 Ekim 1998, Antalya
 45. Yağmurlu A, Gökçora H, Algıer L, Barlas M, Boleken M: Yenidoğan cerrahisinde yaşanan etik sorunlar. XVI. Ulusal Çocuk cerrahisi Kongresi 14-17 Ekim 1998, Antalya
 46. Boleken M, Özdemir N, Yağmurlu A, Gökçora H, Barlas M, Dindar H: Düşük doğum ağırlıklı ve prematüre bebekte cerrahi sonrası yaşam şansı. XVI. Ulusal Çocuk cerrahisi Kongresi 14-17 Ekim 1998, Antalya
 47. Yağmurlu A, Barlas M, Gökçora İH, Gürsel I, Hasırcı V: Reduction of Surgery induced peritoneal adhesions by strptokinase loaded p-HEMA membranes. XVI. Ulusal Çocuk cerrahisi Kongresi 14-17 Ekim 1998, Antalya
 48. Kanmaz T, Yağmurlu A, Gökçora H, Aktuğ T, Özgüner F, Savaş Ç: The effect of amnioallantoic fluid acidity on intestine: experimental study in chick embryo with gastroschisis. XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 21-22 Temmuz 1997, İstanbul
 49. Yağmurlu A, Çakmak M, Dindar H, Yücesan S: Gastrointestinal sistem obstrüksiyonları ve karın duvarı defektlerinde gözlenen ek anomaliler. II. Vakıf Gureba Tıp Kongresi, 4-8 Aralık, 1995 İstanbul
 50. Özgüner F, Çakmak M, Naycı A, Yağmurlu A, Mecdel M, Dindar H, Barlas M, Gökçora H, Yücesan S: Yanidoğan cerrahi hastalarında prenatal tanı. XIV Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 26-30 Eylül 1995, Pamukkale
 51. Yağmurlu A, Çakmak M, Özgüner F, Dindar H, Barlas M, Gökçora H, Yücesan S: Associated anomalies in congenital gastrointestinal system obstructions and abdominal wall defects. XIV Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 26-30 Eylül 1995, SP36 Pamukkale
 52. Kanmaz T, Yağmurlu A, Dindar H, Çakmak M, Hatiboğlu C, Naycı A, Barlas M, Gökçora H, Yücesan S: Anorektal malformasyonlar: 40 hastanın incelenmesi. XIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri. 23-26 Mayıs 1995, Kayseri
 53. Naycı A, Çakmak M, Yağmurlu A, Adıyaman P, Kanmaz T, Alehan F, Hatiboğlu C, Emre S, Dindar H, Barlas M, Gökçora M, Yücesan S: Yeni doğmuş bebeklerde konjenital diyafragma hernileri. XIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri. 23-26 Mayıs 1995, Kayseri
 54. Savaş Ç, Barlas M, Çakmak M, Mecdel M, Yağmurlu A, kanmaz T, Hatiboğlu C, Naycı A, Dindar H, Gökçora H, Yücesan S: Hidatik hastalıklı olgularımız. XIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri. 23-26 Mayıs 1995, Kayseri
 55. Kanmaz T, Dindar H, Dizbaysak S, Çakmak M, Naycı A, Hatiboğlu C,Yağmurlu A, Sertçelik A, Barlas M, Gökçora H, Yücesan S: Çocukluk çağı teratomları. XIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri. 23-26 Mayıs 1995, Kayseri
 56. Barlas M, Yağmurlu A, Çakmak M, Mecdel M, Erden E, Hatiboğlu C, Kanmaz T, Dindar H, Gökçora H, Yücesan S: Wilms tümörü: 5 yıllık olgularımız. XIII. VIII. Pediatrik tümörler ve tıpta yenilikler 95 kongresi. 1-5 Mayıs 1995 Mersin
 57. Kanmaz T, Dindar H, Dizbay-Sak S, Çakmak M, Naycı A, Hatiboğlu C,Yağmurlu A, Setçelik A, Barlas M, Gökçora İH, Yücesan S: Çocukluk çağı teratomları. VIII. Pediatrik Tümörler Kongresi ve Tıpta Yenilikler 1-5 Mayıs 1995 Mersin
 58. Çakmak M, Naycı A, Yağmurlu A, Kanmaz T, Dindar H, Barlas M, Gökçora İH, Yücesan S: Ürogenital travmaların değerlendirilmesinde hematürinin yeri. 1. Travma ve Acil cerrahi Kongresi, 19-23 Eylül, 1995 İstanbul
 59. Barlas M, Yağmurlu A, Çakmak M, Mecdel MY, Erden E, Hatiboğlu C, Kanmaz T, Dindar H, Gökçora İH, Yücesan S: Wilms Tümörü, 5 yıllık olgularımız, VIII. Pediatrik Tümörler Kongresi ve Tıpta Yenilikler 1-5 Mayıs 1995 Mersin

Bunlar da İlginizi Çekebilir

e-diger-etkinlikler-acik-oturum-sempozyum-konferans-vb-etkinlikler

E. Diğer Etkinlikler (Açık Oturum, Sempozyum, Konferans Vb. Etkinlikler

Yagmurlu A: Çocuk Fıtıklarına Laparoskopik Yaklaşım. “Fıtık etyopatogenezi ve Çocu…

Devamını Oku
b-uluslararasi-bilimsel-toplantilarda-sunulan-ve-bildiri-kitabinda-proceedings-basilan-bildiriler

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Oncel S, Dalgic N, Yagmurlu A, Gumus D, Ozturk B, Demirceken F, Ciftci E, Ince E, Kan…

Devamını Oku
a-uluslararasi-hakemli-dergilerde-yayimlanan-makaleler

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Camli A, Barlas M, Yagmurlu A: Does L-arginine induce intestinal adaptation by epi…

Devamını Oku