Bize Ulaşın
0 (312) 219 10 30
0 (312) 219 10 31

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1. Tekant GT, Yagmurlu A, Narasimhamurty H, Hammers Y, Harmon CM, Georgeson KE: Laparoskopi eşliğinde pediatrik kasık fıtığı onarımı: Deneysel bir modelde sonuçlar ve güvenilirliğin değerlendirilmesi. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 8-11 Eylül 2004, Bursa

2. Vargün R, Fedakar M, Yağmurlu A: Perkütan endoskopik gastrostomi: Açık cerrahiye minimal invaziv bir alternatif. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 8-11 Eylül 2004, Bursa

3. Fedakar M, Vargün R, Fitöz S, Yağmurlu A, Aktug T: İnvajinasyonu taklit eden gastrointestinal yabancı cisim. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 8-11 Eylül 2004, Bursa

4. Vargün R, Bingol-Koloğlu M, Yağmurlu A, Çiftçi E, Gökçora H, İnce E, Emiroğlu M, Dindar H: Çocuklarda nekrotizan fasiyit. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 8-11 Eylül 2004, Bursa

5. Fedakar M, Bingol-Kologlu M, Yağmurlu A, Dindar H, Gökçora İH: Apendektomi sonrası nadir bir komplikasyon: Akut inguinal ve skrotal süpürasyon. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 8-11 Eylül 2004, Bursa

6. Özkan-Ulu H, Yağmurlu A: Fare invajinasyon modelinde antibiyotik kullanımına bağlı mezenterik lenfadenopati. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 8-11 Eylül 2004, Bursa

7. Vargün R, Fedakar M, Göllü G, Yağmurlu A, Atasay B, Barlas M: Özofagus atrezisini taklit eden piriform sinüs perforasyonu. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 8-11 Eylül 2004, Bursa

8. Eryıldız Z, Vargün R, Fedakar M, Bahadır B, Yağmurlu A: Fleksibl endoskopi deneyimimiz. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 8-11 Eylül 2004, Bursa

9. Vargün R, Yağmurlu A: Kısa barsak sendromunda karaciğer hasarlanması: Intestinal kaynaklı endotoksinin yeri. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 8-11 Eylül 2004, Bursa

10. Kuloğlu Z, Kansu A, Kalaycı AG, Yagmurlu A, Ensari A, Girgin N: Ailesel viseral miyopati: Bir olgu sunumu. VI. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi. 5-7 mayıs 2004, Ankara

11. Yagmurlu A, Aktug T, Bingol-Kologlu M, Vargun R, Ozkan H: Tek taraflı inguinal hernili çocuklarda karşı taraftaki prosessus vajinalisin değerlendirilmesinde tanısal laparoskopi. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 8-10 Ekim 2003, Şanlıurfa

12. Vargun R, Yagmurlu A, Bingol-Kologlu M, Aktug T, Ekim M, Dindar H: Çocuklarda ekstraperitoneal laparoskopik böbrek biyopsisi: Renal patoloji tanısında minimal invaziv bir alternatif. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 8-10 Ekim 2003, Şanlıurfa

13. Alper B, Vargün R, Yagmurlu A, Bingol-Kologlu M, Dindar H: Byük dalaklarda laparoskopik splenektomi kontrendike mi? XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 8-10 Ekim 2003, Şanlıurfa

14. Eryıldız Z, Vargün R, Özkan-Ulu H, Yagmurlu A, Bingol-Kologlu M, Dindar H: Laparoskopik cerrahi deneyimimiz. 7. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 8-10 Ekim 2003, Şanlıurfa

15. Ekim M, Fitöz S, Yagmurlu A, Ensari A, Yuksel S, Acar B, Özçakar B, Kendirli T, Bingöler B, Yalçınkaya F: Kronik periton diyalizinde geç yan etki-Sclerosing Encapsulating Peritonitis. 20. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2003

16. Özkan-Ulu H, Vargün R, Yagmurlu A, Bingöl-Koloğlu M, Dindar H: Peutz-Jeghers Sendromlu bir hastada laparoskopik invajinasyon redüksiyonu ve laparoskopi yardımlı intestinal polip eksizyonu. IV. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi, 16-18 Mayıs 2003, Kayseri

17. Fedakar M, Vargün M, Yagmurlu A, Bingöl-Koloğlu M, Dindar H: Kuşkulu genital yapıda laparoskopik cerrahi. IV. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi, 16-18 Mayıs 2003, Kayseri

18. Yagmurlu A, Bingöl-Koloğlu M, Vargün R, özkan H, Barlas M, Gökçora İH, Aktuğ H, Dindar H: Çocuklarda açık ve laparoskopik apendektomi deneyimlerimizin karşılaştırılması. 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15-19 Ekim 2002, Mersin

19. Güler F, Bingöl-Koloğlu F, Küçük Ö, Aytaç S, Güven C, Hasırcı N,Yagmurlu A, Koparal H, Dindar H: Karın içi yerleşimli testiste testiküler arter ve ven bağlandıktan sonra sürekli lokal fibroblast büyüme faktörü uygulanmasının testis kanlanması üzerine etkileri. 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15-19 Ekim 2002, Mersin

20. Bingöl-Kologlu M, Yagmurlu A, Barlas M, Çamli A, Aksu B, Dindar H, Aktug T, Gokçora IH: Hirschsprung hastaliginda transanal endorektal pull-through deneyimimiz. Transanal Endorektal Pull Through Workshopu, 4-5 Mart, 2002, Izmir

21. Aktug T, Yagmurlu A, Aksu B, Gokçora IH: The accurate incidence of bilateral inguinal hernia in children. XIX annul Meeting of Turkish association of Pediatric Surgeons with Internal Participation. 7-11 October 2001, Belek, Antalya

22. Yavuz G, Tacyıldız N, Ünal E, Yagmurlu A, Fitöz S, Gençgönül H, Dindar H, Cin S: Karaciğer kist hidatiği ile birliktelik gösteren Hodgkin lenfomalı bir olgu XII: Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi: 22-25 Mayıs ‚2002, İstanbul

23. SakalliogluAE, Yagmurlu A, Deveci MS, Hasirci N, Renda N, Dindar H, Gokçora IH: Enhancement of anstomotic healing of colon with low dose local EGF. XIX annul Meeting of Turkish association of Pediatric Surgeons with Internal Participation. 7-11 October 2001, Belek, Antalya

24. Dindar H, Yagmurlu A, Erekul S, Aras G, İbiş E, Gökçora İH: Posterior üretra yaralanmalarında insan amniyotik membranı kullanımı. XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 1-4 Ekim 2000, Antalya

25. Sakallıoğlu AE, Ünalan K, Zan A, Gedik G, Yagmurlu A, Dindar H, Barlas M, Gökçora İH: Altıağaç bölgesi ilköğretim okullarında çocuk cerrahisi sağlık taraması. XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 1-4 Ekim 2000, Antalya

26. Dindar H, Yagmurlu A, Sakallıoğlu AE, Deda G, Fitöz S, Gökçora İH: Çocukluk çağı ağır fekal inkontinans sağaltımında anal grasiloplasti. XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 1-4 Ekim 2000, Antalya

27. Sakallıoğlu AE, Yağmurlu A, Günlemez A, Dindar H, Gökçora H: Anal atrezi ile geç dönemde oluşmuş jejunal atrezi birlikteliği: Ender rastlanılan bir olgunun sunumu.4. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, 10-13 Mayıs 2000, Bursa

28. Çamlı A, Sakallıoğlu A, Yağmurlu A, Barlas M, Gökçora H, Dindar H: Anüler pankreas: Yandaş anomalilerin morbidite ve mortaliteye etkileri. 4. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, 10-13 Mayıs 2000, Bursa

29. Güler F, Barlas M, Yağmurlu A, Sakallıoğlu AE, Denli Ö, Dindar H, Gökçora H: Miks total parenteral beslenme: 84 hastanın analizi. 4. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, 10-13 Mayıs 2000, Bursa

30. Sakallıoğlu AE, Yağmurlu A, Aksu B, Tolasa G, Dindar H, Barlas M, Gökçora H: Çocukluk Çağı over kitlelerine yaklaşım. XI. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi. 26-29 Nisan 2000, Kuşadası

31. Algıer L, Erkal S, Yağmurlu A, Gökçora İH: Bası yaralarının önlenmesinde risk değerlendirme skalalarının yaralılığı. First Oxford-Euroasian wound Healing Days, 19-21 November 1999, Antalya

32. Sakallıoğlu AE, Yağmurlu A, Dindar H, Barlas M, Gökçora İH: Üreteropelvik darlıkta piyeloplasti ve nefroüreterostomi stenti kullanımının sonuçları ve değerlendirilmesi: On yıllık deneyim. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 13-15 Ekim 1999, Gaziantep

33. Yağmurlu A, Güler F, Dindar H, Barlas M, Gökçora İH: Anorektal malformasyonlu çocuklarda rastlanan ürogenital sistem anomalileri. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 13-15 Ekim 1999, Gaziantep

34. Dindar H, Yağmurlu A, Sakallıoğlu AE, Barlas M, Gökçora İH, Berberoğlu M: Cinsiyet karmaşasına kozmetik ve işlevsel bir çözüm: dişi yönde genitoplastiler. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 13-15 Ekim 1999, Gaziantep

35. Dindar H, Gökçora İH, Barlas M, Sakallıoğlu AE, Yağmurlu A, Boleken ME: Bebeklik döneminde hidrometrokolpos: yakın ve uzun süreli izleme. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 13-15 Ekim 1999, Gaziantep

36. Aksu B, Çamlı A, Gökçora İH, Dindar H, Barlas M, Yağmurlu A: İnguinal yerleşimli hamartom. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 13-15 Ekim 1999, Gaziantep

37. Dindar H, Gökçora İH, Yağmurlu A, Barlas M, Sakallıoğlu E: Distal hipospadiyaslı olgularda mathieu ve barcat balanik “groove” teknikleri: 46 hastada karşılaştırmalı klinik çalışma. XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 26,29 Eylül 1999, Kemer,Antalya

38. Sakallıoğlu E, Dindar H, Yağmurlu A, Barlas M, Gökçora İH: Vajen rekonstrüksiyonları: 10 yıllık deneyimimiz. XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 26,29 Eylül 1999, Kemer,Antalya

39. Boleken ME, Yağmurlu A, Yağmurlu BD, Fitöz S, Dindar H, Barlas M, Gökçora İH: Akut apendisitte ultrasonografinin yeri: 278 hastadaki deneyimlerimiz. XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 26,29 Eylül 1999, Kemer,Antalya

40. Atasay B, Çiftçi E, Yağmurlu A, Dindar H, Arsan S, Ertogan F: Yenidoğanın geç hemorajik hastalığına bağlı hematokolpos olgusu. IX. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 25-28 Ekim 1998

41. Yağmurlu A, Dindar H: Perineal lipoma and penoscrotal transposition with anal agenesis: Does the mass impede the descent of the bowel? XVI. Ulusal Çocuk cerrahisi Kongresi 14-17 Ekim 1998, Antalya

42. Yağmurlu A, Dindar H, Gürsel M, Hasırcı V: "Macrophage suicide approach" a new expectation for the prevention of stricture formation in the esophagus. XVI. Ulusal Çocuk cerrahisi Kongresi 14-17 Ekim 1998, Antalya

43. Yağmurlu A, Dindar H: Persistent cloaca associated with spinal dysraphism: is routine magnetic resonance imaging necessary? XVI. Ulusal Çocuk cerrahisi Kongresi 14-17 Ekim 1998, Antalya

44. Algıer L, Yağmurlu A, Gökçora H, Boleken E, Barlas M: Çocuk travmalarında skorlama, nörolojik değerlendirme ve bakım. XVI. Ulusal Çocuk cerrahisi Kongresi 14-17 Ekim 1998, Antalya

45. Yağmurlu A, Gökçora H, Algıer L, Barlas M, Boleken M: Yenidoğan cerrahisinde yaşanan etik sorunlar. XVI. Ulusal Çocuk cerrahisi Kongresi 14-17 Ekim 1998, Antalya

46. Boleken M, Özdemir N, Yağmurlu A, Gökçora H, Barlas M, Dindar H: Düşük doğum ağırlıklı ve prematüre bebekte cerrahi sonrası yaşam şansı. XVI. Ulusal Çocuk cerrahisi Kongresi 14-17 Ekim 1998, Antalya

47. Yağmurlu A, Barlas M, Gökçora İH, Gürsel I, Hasırcı V: Reduction of Surgery induced peritoneal adhesions by strptokinase loaded p-HEMA membranes. XVI. Ulusal Çocuk cerrahisi Kongresi 14-17 Ekim 1998, Antalya

48. Kanmaz T, Yağmurlu A, Gökçora H, Aktuğ T, Özgüner F, Savaş Ç: The effect of amnioallantoic fluid acidity on intestine: experimental study in chick embryo with gastroschisis. XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 21-22 Temmuz 1997, İstanbul

49. Yağmurlu A, Çakmak M, Dindar H, Yücesan S: Gastrointestinal sistem obstrüksiyonları ve karın duvarı defektlerinde gözlenen ek anomaliler. II. Vakıf Gureba Tıp Kongresi, 4-8 Aralık, 1995 İstanbul

50. Özgüner F, Çakmak M, Naycı A, Yağmurlu A, Mecdel M, Dindar H, Barlas M, Gökçora H, Yücesan S: Yanidoğan cerrahi hastalarında prenatal tanı. XIV Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 26-30 Eylül 1995, Pamukkale

51. Yağmurlu A, Çakmak M, Özgüner F, Dindar H, Barlas M, Gökçora H, Yücesan S: Associated anomalies in congenital gastrointestinal system obstructions and abdominal wall defects. XIV Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 26-30 Eylül 1995, SP36 Pamukkale

52. Kanmaz T, Yağmurlu A, Dindar H, Çakmak M, Hatiboğlu C, Naycı A, Barlas M, Gökçora H, Yücesan S: Anorektal malformasyonlar: 40 hastanın incelenmesi. XIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri. 23-26 Mayıs 1995, Kayseri

53. Naycı A, Çakmak M, Yağmurlu A, Adıyaman P, Kanmaz T, Alehan F, Hatiboğlu C, Emre S, Dindar H, Barlas M, Gökçora M, Yücesan S: Yeni doğmuş bebeklerde konjenital diyafragma hernileri. XIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri. 23-26 Mayıs 1995, Kayseri

54. Savaş Ç, Barlas M, Çakmak M, Mecdel M, Yağmurlu A, kanmaz T, Hatiboğlu C, Naycı A, Dindar H, Gökçora H, Yücesan S: Hidatik hastalıklı olgularımız. XIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri. 23-26 Mayıs 1995, Kayseri

55. Kanmaz T, Dindar H, Dizbaysak S, Çakmak M, Naycı A, Hatiboğlu C,Yağmurlu A, Sertçelik A, Barlas M, Gökçora H, Yücesan S: Çocukluk çağı teratomları. XIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri. 23-26 Mayıs 1995, Kayseri

56. Barlas M, Yağmurlu A, Çakmak M, Mecdel M, Erden E, Hatiboğlu C, Kanmaz T, Dindar H, Gökçora H, Yücesan S: Wilms tümörü: 5 yıllık olgularımız. XIII. VIII. Pediatrik tümörler ve tıpta yenilikler 95 kongresi. 1-5 Mayıs 1995 Mersin

57. Kanmaz T, Dindar H, Dizbay-Sak S, Çakmak M, Naycı A, Hatiboğlu C,Yağmurlu A, Setçelik A, Barlas M, Gökçora İH, Yücesan S: Çocukluk çağı teratomları. VIII. Pediatrik Tümörler Kongresi ve Tıpta Yenilikler 1-5 Mayıs 1995 Mersin

58. Çakmak M, Naycı A, Yağmurlu A, Kanmaz T, Dindar H, Barlas M, Gökçora İH, Yücesan S: Ürogenital travmaların değerlendirilmesinde hematürinin yeri. 1. Travma ve Acil cerrahi Kongresi, 19-23 Eylül, 1995 İstanbul

59. Barlas M, Yağmurlu A, Çakmak M, Mecdel MY, Erden E, Hatiboğlu C, Kanmaz T, Dindar H, Gökçora İH, Yücesan S: Wilms Tümörü, 5 yıllık olgularımız, VIII. Pediatrik Tümörler Kongresi ve Tıpta Yenilikler 1-5 Mayıs 1995 Mersin

Onaylanmış da Vinci ®
Robotik Cerrahi Uzmanı

Verified Robotic Surgeon
da Vinci ® Surgery

  • Sosyal Medya Takip!